Welcome To My Page..


Salam Perkenalan dr sy, Cikgu Anis..Semoga dengan adanya blog ni dapat merapatkan lagi silaturahim dan ukhwah sesama kita..

Feeds RSS
Feeds RSS

Thursday, September 30, 2010

PMR vs FoLio..

SaLaM SeMuA..
MinggU INi BolEh diKatAkAn 'MinGGu MenGejar' FoliO ...HaHaha..KePadA PelajAr cIkgU yanG masiH belUm MenGhAnTAr Folio..DihAraPKaN cEpaTlAh BerBuaT DEmIKiaN sEbelum cIkGU MenGaMbiL TinDakAn..
CiKgU BerPeNdaPat CikgU Telah MeMberI masa YanG aGak Lama Dan SEpAtuTnyA PelaJar Boleh MenGHaNtaRnYa meNgikut TaRikh yaNg diteTapkaN..sekaligus meNgHasilKan yANg terbaIk uNtuk mAta peLajaRan GeoGraFi..
sEtAkAt ini...RaMai YanG mEndApaT mArkAh tingGi UNtuk Folio Ini,jadi Cikgu TelAh memBuat kesIMpulan bAhaWa pEnerangAn cikgu amAt jElas dAn dApaT meMbaNtu PelajAr Cikgu ..Tapi MasIh adA SegElinTir mAsIh belum mengHantarAnya..JikA AnDa MenGhaDaPI mAsaLaH,BolEh berBinCaNG dEngAn Cikgu..Cikgu SediA mEmbaNtu..
HarApaN cikgu, Agar PelAjaR dApat MenghaNtar sEbElum CuTi SempEna PePeriksaan PMR..KepadA PelAjAr Yang mEndUduki PEpeRIksAan PMR,Cikgu UcaPkan SElaMat MenduDukI PepEriksAAN,Cikgu DoakAn Anda berJaYa yAng kePutuSan CemERlaNg sEkalIgus mEnGbAnggaKan Ibu bApa Dan SEkOLaH..
bErjUmpA lagi..

Saturday, September 25, 2010

MusiM CikgU MengHasiLkaN yaNg TerbAik dLm tuGasAn,PeLaJar meNghasilkan yAng tERbAik dlm kePuTuSan.

SaLam SemUa..
CiKgU rAsa masIh TidAk tErlEwaT UntuK Cikgu mEnGucApkan SElAmat hari rAyA,maAf ZaHir Dan Batin kepada semua..bagi Cikgu, SeteLahB berCuti PaNJaNG menYambUt harI IstimewA Islam,CikgU tEruS bErsemanGat MeMulAkAn sEsi persekOlahan SEjak seminGgu YanG LaLu..DaN HarApAn cikgu,paRa PElajar pUn beGitU Juga..
SeperTi ParA pElAjAr SemUa MaKlum,Sesi Kali ini AkAn lebIh berfokUs Ke arah peperiKsaan askHir TaHun..Semua aKtivIti Ko-kurikulum Sekolah kiTa telAh tamat Dan paRa pElAjAr sEpaTuTnya mEngambil peLuang ini menTelaaH pelAjAran SeHinggA dApat MenGuASai SetIap toPik yang dipelajari SekAligUs menIngKatkan kuaLiti keutusan peperiksaan aKan DatAnG..
DaLam pembelAjAraN GeogRafI pula..Cikgu Masih belum MeneRimA bebEraPa FoLio DaRipADa SegEliNtiR peLajAr,Cikgu mAsih Menunggu,DihaRApkAn dApat meNghaNtarNya Dalam mAsa TerDekaT iNi..Ada juga Cikgu menYemak Folio RakAn-rAkan peLajaR yaNg menghantar AWal,Cikgu DApatI Folio KalI iNi Ada peNingKatkAn DAri Segi PenGhasilan MengikuT forMat YanG dIarAhkan..PaRa peLajAr Telah FahaM apa YaNG dIpeRlukAn Untuk menJaWAb soaLan TugAsan yang DibEri..Dan cIkgU AmAt GEmbIra ApaBila pelajaR mEmanfAatKan SEpenuhnyA PanDuan Yang Cikgu Beri uNtuk MemBanTu Anda sEmua meNghASilKan yAng tErbAiK..
RaSAnYa KebAnyakan Para Pelajar dI bAwaH bImbinGaN cikgu TelAh MenGhabIskan SukatAn PelAjaraN tIngKatAn 2,KecUaLI 2 KeLas LagI yAnG mAsih dI dAlaM Bab 15..MakA, CiKgu AkaN memfOkuskaN ke ARah Ulangkaji secAra gerak gEmpur dAn pErbincaNgan sEcara menyeluruh AGar pelajar akan lebih yakin dAn bErsedia unTuk menghaDaPi pEpeRikSAaan akhir taHun.olEh SEbab Para peLajaR beraDa dI tingkatan 2, Cikgu MenYeru KepAda Anda seMua MembAwa Nota TinGkaTan 1 Atau RujukAn kerAna cIkgu aKan MenYEntUh ulaNgkaji Topik tiNgkaTan 1..sEkiRanyA Masih BerpeLuang, Cikgu Juga Akan Menyentuh Sedikit Topik-topik yang akan AndA pelajaRi dI TingKatan 3..
OlEh YanG demikIan, Cikgu BerHarAp,ParA pELajAr BerSEmangat Untuk mEmbAwa diri kE aRah keceMerlaNgan..
berjUmpa lagi.

Wednesday, April 28, 2010

UjiAn 1 BerLaLu, ujian pERtEngAhAn TahUn MenyuSuL...

salAm SemuA..
DaH lama cikgu menyepI..RinDu PulA uNtUk menjEnGaH dI bLog..
UjiAn 1 SudaH bErlAlU...bYk kOmen2 DarIpadA pElaJar terHadAp soaLan CiKgu KEmUKakan..aDa yG kAta..'SenAngnYer sOalaN cIkgu'...ada yg kata 'SuSaHnyeR cikGu soalan tadi'..tp ape yg pasti..mana2 cikgu pun PaSTi KeMUkAn SoalAn IKut Format PePeriksaan PMR SEbenar untuk PenDEdahan AwaL..so, LepaS nI, bUatlah byk LatIhaN,BoLeh juga jUmpe cikgu dI sEkolAh Untuk PeRbincAngan soaLan..

eRm..SebElum TerLupa..CikGu dh siapKan soalAn GeogRafi unTuk eDaraN lAtihan sEbaGai peRSedIaan awAl untUK PEpERikSaan peRTengAhAN TAhuN..sEkalIgUs, MemAntApkAn Kemahiran dAn ilMu GeorGRAfI...LaTiHan YaNg CikgU edarKaN nnT, BiASaLaH...PerLUlAh buAt..kebErkEsaN latiHan itu beRgAntUng KepAda peLajar ciKgu..KaLau awAk bUat,DApAtLah AWak MeNJaWAb SoAlaN PeperiKsaaN dEngan bAiK..

AkHiR SEkalI...kErjA kUrsUs GeogRafI..masih IngAT folio Geog TingkaTan 1?awAk Semua Boleh rujUK formAt YanG cIkgu SediAkaN di "MUAT TURUN DOKUMEN'..HaRapaN cIkgu..aWak dApaT meNghASilKan kAjian Yang leBih Baik dARi TAhuN lEpaS..

SekIan..JUmpE lagi..

Thursday, March 11, 2010

IcT Dlm P&P

deNgAn ledAkAn IcT yaNg SEmAkIn CaNggIh kiNi..sy tUrUt TErPaNggIl unTuk MeManfaatkan KeMuDahAn yaNg disEdiAkAn dlm dUNIa pEndidikAn..DaRipadA pemerHaTian.. gOlOngAn remajA TerUtaMa peLajaR banyAk meNgahAbIskAn MasA dI sKrin KomPutEr DenGaN 'Facebook', 'my spaCe' , chAttIng..dan mCm lagi2..so, Ader baiKnYer jIka pelAjAr sEmua terutama SMKC amBil pEluAng TerSEbUt mencaRi ilMU....Byk faedAhnYer..

Di kEsEmpAtan Ini..Sy menGucApkan sEtinggi2 pEnghArGaaN kEpAda cik sYaHira@ IeRaZ, sElakU Co-Administrator MeraNgkaP ProgrammeR Di DaLam laMAn Blog InI..

Sy MeNgaLu2kaN cAdangAn dan ideA bErnAs uNtuK penAmBahbAikAn bloG iNi dEmi kecEmeRlAnGAn aKadEmIK dAn Ict dalAm P&P..

Wednesday, March 10, 2010

Salam Perkenalan..

Hye semua..

Sy Anis or Cikgu anis...sy buat blog ni khas untuk murid-muris sekolah supaya mudah untuk mereka mendownload tugasan sekolah..